ارائه بسته های آموزشی”صعود نوروزی”

“به وقت آزمون”

لحظاتی در کلاس آزمایشگاه – تشریح مغز

برگزاری آزمون نیم کلاچ و کلاس رفع اشکال