مسئول پایه هفتم

جناب آقای سید هادی بطحایی

مسئول پایه هشتم

جناب آقای سید محمد حسین خیاط

واحد هنری

جناب آقای باقری

واحد روابط عمومی

جناب آقای مهرداد محبی فر