مسئول پایه هفتم

جناب آقای سید هادی بطحایی

مسئول پایه هشتم

جناب آقای سید محمد حسین خیاط

واحد ای تی

جناب آقای ایمان ذهری

واحد هنری

جناب آقای باقری

واحد روابط عمومی

جناب آقای مهرداد محبی فر