ای که دستت می رسد کاری بکن

پیش از آن کز نیاید هیچ کار

#سلام_تجریش

#مجموعه_مدارس_سلام

#مدرسه_آینده

#همدلی

#کمک_به_نیازمندان