🟥 نشانه های والدین سمی چیست ؟

🔴 خودمدار : گنجایش کمی برای همدلی دارند و به سختی می توانند احساسات دیگران را درک کنند .

🔴 احترام نگذاشتن : آنها نمی توانند حتی ذره ای به شما احترام بگذارند و با مهربانی رفتار کنند .

🔴 اغراق : اغلب نمی توانند احساساتشان را کنترل کنند و همه چیز را بیش از اندازه بزرگ می کنند .

🔴 کنترل گر : می خواهند به شما بگویند چه کاری باید انجام دهید و چه زمانی و چگونه باید آن را انجام دهید .

🔴 خشمگین : خشن و پرخاشگر هستند یا پرخاشگری منفعل دارند و شما را با گوشه و کنایه های زیر لب ، عمدی فراموش کردن مسائل یا با قهر کردن آزار می دهند .

🔴 ایرادگیر : هر کاری کنید ، پدر یا مادر سمی هرگز از شما راضی نمی شوند .

🔴 سرزنش گر : همه تقصیر ها را به گردن شما می اندازند .

🔴 پرتوقع : از شما انتظار دارند تا همه کارهایتان را کنار بگذارید و فقط به نیازهای آنها رسیدگی کنید .

🔴 بی رحم : شما را مسخره می کنند ، شما را با اسامی ناشایست صدا می کنند و نقطه ضعف های تان را به روی تان می آورند .

#سلام_تجریش

#مدرسه_آینده

#نشانه_های_والدین_سمی