اولین زنگ ورزش در قرن جدید

#سلام_تجریش

#مجموعه_مدارس_سلام

#مدرسه_آینده

#ورزش

#تندرستی