کسب مقام سوم در مسابقات فوتسال آموزش و پرورش منطقه ١