کسب مقام دوم انفرادی و ‌دوم تیمی در مسابقات شطرنج استان تهران