کسب مقام سوم مسابقات دو صحرانوردی آموزش و پرورش منطقه ١