::. افتخارات و رتبه‌های دبیرستان سلام تجریش.::

5

رتبه تک رقمی

55

رتبه دو رقمی

397

رتبه سه رقمی

%93

قبولی دردانشگاه دولتی