عکس یادگاری دانش آموزان عزیز دوره ١٧ پایه دوازدهم
#موفقیت_نزدیک_است
#کنکور١۴٠٠
#سلام_تجریش
#مدرسه_زندگی