– فیلم اجرای شرکت کنندگان در کانال تلگرام ، صفحه اینستاگرام و آپارات دبیرستان بارگزاری خواهد شد .
– تعداد بازدید بیشتر هر کدام از فیلمها امتیاز بیشتری خواهد داشت .
– شورای دانش آموزی دبیرستان هم به هر کدام از شرکت کنندگان امتیاز خواهند داد .
– در آخر داوران مسابقه متشکل از آقایان جانی ، افشار و هدایتی امتیاز خواهند داد.
– روش جمع بندی امتیازها به این صورت می باشد :
۱ – تعداد بیننده در صفحات مجازی دبیرستان( ۵ امتیاز)
۲ – امتیاز مدیران شورای دانش آموزی (۵ امتیاز)
۳ – امتیاز داوران مسابقه ( ۱۰ امتیاز)
#چکاد #سلام_تجریش #مدرسه_زندگی