شروع یک مسیر …
آغاز مشاوره با دانش آموزان سال دوازدهم سال ۱۴۰۱_۱۴۰۰(دوره ١٨)
#کنکور١۴٠١
#سلام_تجریش #مدرسه_زندگی