اولین جلسه پایه دوازدهم دوره ١٨ دبیرستان سلام تجریش
امروز شنبه ٢/١٨ ساعت ١٧
#دوازدهم
#آغاز_یک_مسیر