برگزاری آزمونهای تشریحی ورودی پایه دهم سال ١۴٠٠
امروز چهارشنبه ٢/٨
#آزمون_ورودی
#سلام_تجریش #مدرسه_زندگی