چهارسال جشن فارغ التحصیلی دوره ۱۳ دبیرستان سلام تجریش

کلیپ پیش جشن فارغ التحصیلی دبیرستان سلام تجریش ۹۶

پیام دبیران۱پیش دبیرستان سلام تجریش درجشن فارغ التحصیلی

پیام دبیران۲پیش دبیرستان سلام تجریش درجشن فارغ التحصیلی

اجرای زیبای گروه سرود دبیرستان سلام تجریش آذر۹۶

گزارش شبکه خبر از اسوه حسنه دبیرستان سلام تجریش آذر۹۶

سرود رسمی دبیرستان سلام تجریش اجرای جشنواره ۹۶

مسابقه آواز ۱۶امین جشنواره دبیرستان سلام تجریش قسمت۱

مسابقه آواز ۱۶امین جشنواره دبیرستان سلام تجریش قسمت۲