اخبار آموزشی
دبیرستان سلام تجریش

آموزشی
دبیرستان سلام تجریش

سفری به درون بدن انسان!

اردوی علمی هیومن پارک ویژه دانش آموزان تجربی پایه های دهم و یازدهم با حضور جناب آقای صدفی دبیر محترم زیست شناسی

ادامه مطلب »