نوشته‌ها

کسب ۳۰ رتبه زیر ۱۰۰۰ ریاضی و تجربی در کنکورسال ۱۳۹۶ دبیرستان سلام تجریش