نوشته‌ها

کرمانشاه تسلیت…

با لرزش زلزله دلت تا لرزید … پس لرزه‌ی غم آمد و اینجا لرزید