رتبه های ورزشکاران سلام تجریش در هشتمین دوره مسابقات ورزشی