درخشش دانش آموزان فرهنگی درششمین دوره جشنواره اسوه حسنه