مسابقات سودوکو در فضایی پرنشاط بین ٢۴ گروه ٣ نفره از پایه های دهم و یازدهم برگزار شد .