اولین جلسه مدیران شوراهای دانش آموزی و مدیریت دبیرستان