سلسله همایشهای فردای روشن(گامی به سوی انتخاب آگاهانه)
ویژه ی بچه های پایه دوازدهم-شنبه های بعد از هر آزمون جامع
این هفته باحضورآقای دکتر طلوع( از اولیای عزیز دانش آموزان)