اولین جلسه اولیای محترم پایه دوازدهم ، با حضور پرشور اولیای عزیز دوره ١۵ و با شرح کامل برنامه های سال آینده