اردوی o’park برای تجدید قوا – ویژه ی بچه های پایه های خوب دهم و یازدهم