جلسه آشنایی با فعالیتها و برنامه های دبیرستان سلام تجریش

 جمعه ١٢/۴ با حضور گرم و پرشور اولیای بزرگوار داوطلبان آزمون ورودی دبیرستان