جشن تابندگی ۲ با حضور گرم دانش آموزان پایه دهم برگزار شد.