اردوی مطالعاتی دی ماه بچه های خوب پیش دانشگاهی دوره ١۴ هر روز از ٨ صبح تا ٢٠/٣٠ شب … مرور کامل دروس پیش