تبریکِ کسب مقام سوم تیمی تنیس روی میزآموزش وپرورش منطقه١توسط تیم سلام تجریش به اعضای تیم (آقایان اقبالیون،مشفق،خلیلی،کیهانی و جمشیدیان)و خانواده بزرگ سلام تجریش

کسب مقام سوم تیمی تنیس روی میزآموزش وپرورش منطقه١