کسب مقام دوم انفرادی مسابقات شطرنج آموزش و پرورش منطقه ١توسط آقای صابری و رتبه چهارم توسط آقای صدیه را به ایشان و خانواده بزرگ سلام تجریش تبریک عرض می کنیم.

كسب مقام دوم انفرادي مسابقات شطرنج آموزش و پرورش منطقه ١