⛰🏔هرکه در عشق سر از قله برآرد هنر است
همه تا دامنه‌ی کوه تحمل دارند…🌺🌺

💪پرقوت به پیش خواهیم رفت….

ادامه اردوی مطالعاتی دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم دوره ١٨ از امروز