تغییرات دفترچه های کنکور ١۴٠١

کنکور ٣ دفترچه ای شد.