اولین همایش مجازی آشنایی با دبیرستان سلام تجریش

با حضور  اولیای عزیز  ودانش آموزان داوطلب دوره ٢١

امروز جمعه ١١/٢٩