جلسه توزیع کارنامه های نوبت اول با حضور اولیای عزیز پایه دوازدهم