آغاز پایگاه تابستانی سال ٩٨
امروز ۴/١۵ با حضور پرنشاط دانش آموزان عزیز