لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه

در شب میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام (ص) و رییس مکتب جعفری حضرت امام صادق (ع) با افتخار رتبه های دانش آموزان عزیز دبیرستان سلام تجریش در پنجمین دوره مسابقات اسوه حسنه مجموعه مدارس سلام( سال ٩۶) به استحضار می رسد:

١.رتبه اول قرائت قرآن : آقای محمد کاظمی
٢. رتبه اول اذان : آقای محمد کاظمی
٣. رتبه سوم اذان: آقای حسین بخشی زاده
۴.رتبه دوم حفظ قرآن : آقای محمدحسین میرقادری
۵.رتبه اول خوشنویسی با خودکار : آقای علیرضا عطایی
۶. رتبه سوم خوشنویسی با خودکار: آقای شایان هاشمی اصل
٧.رتبه دوم خوشنویسی با قلم: آقای مهبد نورمهدی
٨.رتبه دوم داستان نویسی : آقای شهاب رخشا
٩.رتبه سوم انشاء نماز: آقای سروش اژئیان
١٠.رتبه اول احکام دهم: آقای امیر حسین وکیل
١١. رتبه دوم احکام دهم : آقای آریا ربیع زاده
١٢.رتبه دوم تفسیر قرآن دهم: آقای محمد حسین میر قادری
١٣.رتبه سوم تفسیر قرآن دهم: آقای بردیا عامری
١۴.رتبه اول کتابخوانی دهم: آقای امیر حسین رخشانی
١۵. رتبه سوم کتابخوانی دهم: آقای پدرام آریا دوست
١۶. رتبه اول نهج البلاغه دهم: آقای آرین مجرد
١٧.رتبه سوم نهج البلاغه دهم: آقای فراز معیر
١٨. رتبه اول صحیفه دهم: آقای آریا نصرالله زاده
١٩. رتبه دوم صحیفه دهم: آقای امیر علی درجه
٢٠. رتبه سوم صحیفه دهم: آقای علی طیبی
٢١. رتبه اول تفسیر قرآن یازدهم: آقای پارسا جمشیدی
٢٢. رتبه دوم تفسیر قرآن یازدهم: آقای حسام خردمند
٢٣. رتبه سوم نهج البلاغه یازدهم : آقای سروش اژئیان

برادران عزیز و تلاشگرم به شما افتخار می کنیم و به خود می بالیم که در کنار شما در مدرسه زندگی حضور داریم.