با لرزش زلزله دلت تا لرزید …
پس لرزه‌ی غم آمد و اینجا لرزید

با غصه‌‌ی تو همه عزادار شدیم
همشانه‌ی هق هقت دل ما لرزید