اولین جلسه آشنایی با فعالیتها و برنامه های دبیرستان سلام تجریش