جهت ثبت نام به سایت دفتر مرکزی مجموعه مدارس سلام (salamsch.com) مراجعه فرموده و فرم مورد نظر را تکمیل فرمایید.