آموزش خوشنویسی با خودکار(٧٧)
توسط استاد باقری
دبیر محترم هنر دبیرستان سلام تجریش