به روی قله ها
تن از غبار تیرگی رها
برآ چو جان تازه بر بلند خاک
همیشه بر فراز
همیشه سرافراز
#فریدون_مشیری
ادامه اردوی مطالعاتی دانش آموزان تلاشگر پایه دوازدهم دوره ١٨
امروز ٨/٢٣