آماده برای شروع پرقدرت دوباره

جلسه دبیران عزیز پایه های دهم و یازدهم

امروز ۴/١۵

#جلسه_دبیران

#سلام_تجریش #مدرسه_زندگی