روز جمعه ۲۶ دی ماه به صورت مجازی و با شرکت تمام دانش آموزان برگزار گردید