بازدید دکترهای عزیز پایه دهم تجربی از دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی