اردوی تفریحی اصفهان دبیرستان سلام تجریش با حضور مسئولین پایه  برگزار شد.