نتایج نهایی کنکور سراسری سال ۱۳۹۸ دبیرستان سلام تجریش

نتایج نهایی کنکور سراسری سال ۱۳۹۷ دبیرستان سلام تجریش

کسب ۳۰ رتبه زیر ۱۰۰۰ ریاضی و تجربی در کنکورسال ۱۳۹۶ دبیرستان سلام تجریش

نتایج نهایی کنکور سراسری سال ۱۳۹۵ دبیرستان سلام تجریش

نتایج کنکور سال ۹۴ دبیرستان سلام تجریش

نتایج کنکور سال ۹۳ دبیرستان سلام تجریش

نتایج کنکور سال ۹۲ دبیرستان سلام تجریشنتایج کنکور سال ۹۱ دبیرستان سلام تجریش

نتایج کنکور سال ۹۰ دبیرستان سلام تجریشنتایج کنکور سال ۸۹ دبیرستان سلام تجریش