تامین پول و سرمایه(کارآفرینی شماره ۲۴)

انتخاب نام مناسب(کارآفرینی شماره ۲۳)

ایده و ارزیابی آن(کارآفرینی شماره ۲۲)

ایده یابی(کارآفرینی شماره ۲۱)

ایده یابی(کارآفرینی شماره ۲۰)

ایده یابی و جرات بیان ایده(کارآفرینی شماره ۱۹)

شناسایی فرصت(کارآفرینی شماره ۱۸)

تکنیک شماره ۳: تکنیک شش کلاه تفکر(کارآفرینی شماره ۱۷)

کلاه سیاه (جنبه های منفی و بدبینانه موضوع ) همه چیز به این ها ختم نمی شه. برای اینکه ریسک انجام پروژه به حداقل برسه باید به ابعاد منفی پروژه هم توجه بشه. در اینجا شخصی که کلاه سیاه بسر دارد وارد عمل می شه. هیئت مدیره خطرات و معایب این طرح رو مشخص می […]

تکنیک شماره ۳: تکنیک شش کلاه تفکر(کارآفرینی شماره ۱۶)

تکنیک شماره ۳: تکنیک شش کلاه تفکر(کارآفرینی شماره ۱۵)