∴مقامهای کسب شده در ٧ امین دوره مسابقات سلام کاپ امروز به افتخار پژوهشگران تلاشگر دبیرستان سلام تجریش∴