افتخار آفرینی مرحله اول المپیاد سال ۹۶

افتخار آفرینی مرحله اول المپیاد سال ۹۵

افتخار آفرینی مرحله اول المپیاد سال ۹۴

افتخار آفرینی مرحله اول المپیاد سال ۹۳

افتخار آفرینی مرحله اول المپیاد سال ۹۲

افتخار آفرینی مرحله اول المپیاد سال ۹۱

قبولی های مرحله اول المپیادهای علمی سال ۹۰

قبولی های مرحله اول المپیادهای علمی سال ۸۹

قبولی های مرحله اول المپیادهای علمی سال ۸۸

قبولی های مرحله اول المپیادهای علمی سال ۸۷