مدال آوران المپیاد جهانی

کسب مدال نقره المپیاد جهانی ریاضی سال 2014 توسط شایان غلامی
المپیاد سلام تجریش
کسب مدال نقره ی جهانی المپیاد شیمی سال 2013 توسط جناب آقای آریا امین الرعایا
کسب مدال نقره جهانی المپیاد کامپیوتر، تایلندسال 2012 توسط جناب آقای کسری عدالت نژاد