مدال آوران المپیاد جهانی

کسب مدال نقره ی جهانی المپیاد شیمی سال 2013 توسط جناب آقای آریا امین الرعایا